EVROPSKÁ UNIE

Výbor regionů

 

DEVE 034

V Bruselu dne 16. března 2005

STANOVISKO

Výboru regionů

ke

sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Řízení povodňových rizik – protipovodňová prevence, ochrana a zmírnění dopadů 
 
KOM (2004) 472 v konečném znění

_____________

 

CS

- 101 rue Belliard - B-1040 BRUSEL - Tel. +32 (0)2/282 22 11 - Fax +32 (0)2/282 23 25 -

Internet http://www.cor.eu.int

 

VÝBOR REGIONŮ,

s ohledem na Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Řízení povodňových rizik – Protipovodňová prevence, ochrana a zmírnění následků ( KOM(2004) 472 v konečném znění),

 

s ohledem na rozhodnutí Evropské komise ze dne 12. července 2004 konzultovat ho na toto téma podle prvního odstavce článku 265 Smlouvy o založení Evropského společenství,

 

s ohledem na rozhodnutí předsedy ze dne 26. května 2004 nařídit Komisi pro udržitelný rozvoj, aby vypracovala stanovisko k tomuto tématu,

 

s ohledem na závěry Rady k řízení povodňových rizik přijatým 14. října 2004,

 

s ohledem na své stanovisko k návrhu Komise na směrnici Rady o vypracování rámce pro činnost Společenství v oblasti vodohospodářské politiky (KOM(1997) 49 v konečném znění - VR 171/97 v konečném znění1),

 

s ohledem na své stanovisko ke sdělení Komise k šestému programu životního prostředí Evropského společenství „Životní prostředí 2010 – naše budoucnost, naše volba; Šestý akční program pro životní prostředí“ a k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady k akčnímu programu životního prostředí Společenství 2001 – 2010 (KOM(2001) 31 v konečném znění – VR 36/2001 v konečném znění2),

 

s ohledem na své usnesení o nedávných ničivých povodních v Evropě a zřízení Fondu solidarity Evropské unie (VR 294/2002 v konečném znění3),

 

s ohledem na své stanovisko z vlastní iniciativy k tématu Řízení a následky přírodních katastrof: úloha evropské strukturální politiky (VR 104/2003 v konečném znění4),

 
 

s ohledem na své stanovisko k návrhu Komise na nařízení o evropském seskupení přeshraniční spolupráce (KOM(2004)496 v konečném znění – VR 62/2004 v konečném znění),

 

2007-2013” (KOM(2004) 101 v konečném znění - VR 162/2004 v konečném znění);

 

s ohledem na své stanovisko (VR 299/2004 rev. 1) přijaté dne 9. prosince 2004 komisí pro udržitelný rozvoj (zpravodaj: pan Aalderink, člen Výkonné rady Provincie Gelderland (NL/ALDE);

 

VZHLEDEM K TĚMTO DŮVODŮM

1) Řízení povodňových rizik je důležitou záležitostí pro evropské regiony a obce. Mnohé regionální a místní orgány se musí zabývat rizikem záplav z rozvodněných řek nebo moře, aby ochránily a zachovaly kvalitu života svých občanů.

2) Podle různých regionálních rysů je možno určit různé typy záplav. Ke snížení pravděpodobnosti vzniku a zmírnění dopadu záplav je třeba přijmout různá opatření. Z tohoto důvodu je třeba zaujmout regionální přístup k řízení povodňových rizik.

3) Řeky a moře nerespektují hranice. Z tohoto důvodu je nutné usilovat o přeshraniční spolupráci obyvatel a správních činitelů v pobřežních oblastech a povodí řek. Je nezbytně nutné vytvořit solidaritu mezi lidmi, kteří nejsou přímo ohroženi záplavami, a těmi, kteří žijí na březích nebo pobřeží ohrožovaných záplavami.

přijal následující stanovisko na svém  58.plenárním zasedání dne 23. a 24. února (zasedání dne 23. února):

*

*          *

1.       Hledisko Výboru regionů

1.1      vítá základní rysy sdělení Komise, zvláště společný akční program protipovodňové ochrany a zdůrazňuje, že moře a řeky jsou dynamické systémy, které nelze kontrolovat pomocí jednoduchého nebo odvětvového opatření;

1.2      je si vědom, že protipovodňová opatření v jednom regionu mohou ovlivnit záplavy v jiných regionech ležících proti nebo po proudu řeky. Z toho důvodu je důležité, aby byly určeny účinky opatření pro celé povodí řeky. Tento přístup by nicméně neměl vést k předepsaným modelům, standardizovaným plánům nebo dalšímu administrativnímu zatížení, neboť regionální a místní orgány vědí, že jsou vázáni rozmanitostí, nikoli jednotností;

1.3      uvědomuje si však, že určení účinků opatření pro celé povodí řeky vyžaduje minimální počet standardních ukazatelů. Tyto ukazatele dávají možnost vylepšovat a koordinovat činnosti na mezinárodní, národní, regionální a místní úrovni. K zajištění flexibility by mělo být možné měnit počet standardních ukazatelů podle okolností;

1.4      zdůrazňuje, že by občané měli být informováni o tom, jak je důležité přijmout preventivní opatření, i když neexistuje žádné zřejmé ohrožení. Zainteresování občanů je velmi důležité, neboť občané jsou skutečnými hlasateli principu solidarity. To je zvláště důležité v případě občanů, kteří žijí v povodí řek, kde neexistuje akutní nebo potenciální nebezpečí záplav, ale jejichž části by mohly být zvláště citlivé na vytváření přívalů;

1.5      je si vědom, že Rada došla dne 14. října 2004 k závěru, že v rámci pravidelných setkání ředitelů správ povodí EU by měl být vypracován akční program protipovodňové ochrany ve spolupráci s jinými zainteresovanými činiteli a příslušnými stranami a zdůrazňuje, že by se tohoto vypracování měly účastnit evropské regionální a místní orgány;

2.      Doporučení Výboru regionů

Výbor regionů

2.1      má za to, že hrozba záplav je obecný problém a že je třeba se jím zabývat na úrovni celého povodí. Celkovým cílem je vytvořit společnou odpovědnost a solidaritu v celém povodí, aby v případě hledání účinných opatření proti ohrožení záplavami v části povodí byla brána v úvahu celá oblast povodí;

2.2      má za to, že je nutné zvýšit informovanost všech zainteresovaných činitelů v povodí, zvláště v oblastech ležících proti proudu řeky, které nejsou tolik vystaveny záplavám, ale které přispívají díky využívání své půdy k vytvoření přívalových vln a doporučuje, aby všechny regionální a místní orgány v daném povodí byly povinny se aktivně účastnit procesu plánování preventivních opatření;

2.3      podporuje přístup založený na celém povodí jako integrovaný způsob práce bez jakýchkoli odvětvových výjimek. Tato metoda se bude muset uplatňovat i při použití principu solidarity, který rovněž podporuje;

2.4      domnívá se, že Monitorovací a informační středisko civilní ochrany při Evropské komisi by mohlo hrát rovněž důležitou úlohu při rozšiřování informací národním, regionálním a místním orgánům a doporučuje, aby středisko zavedlo činnosti směřující rovněž ke zvýšení informovanosti zainteresovaných osob z řad veřejnosti i průmyslových odvětví;k posílení solidarity v celém povodí doporučuje, aby středisko založilo partnerské protipovodňové iniciativy;

2.5      domnívá se, že pouze široce integrovaný přístup zahrnující několik odvětví povede dlouhodobě k požadovanému výsledku a z tohoto důvodu navrhuje, aby akční program protipovodňové ochrany aktivně oslovoval více oborovou škálu politik souvisejících s půdou;

2.6      podtrhuje význam provádění principu solidarity v rámci strategie tří kroků, a to zadržování, uchovávání a vypouštění vody.  Správné využívání půdy a systém hospodaření s vodou mohou zmírnit povodně na velkých řekách a zvláště na malých řekách. Příkladem je využití schopnosti půdy uchovávat vodu, využití malých vodních systémů a malých nádrží, neboť uchovávání dešťové vody v těchto prvcích může snížit maximální průtočné množství vody v řekách;

2.7      radí Komisi, aby stanovila činnosti nutné ke snížení dopadu nebo pravděpodobnosti výskytu záplav v akčním programu  zahrnujícím spolupráci na všech dotčených administrativních úrovních. Vypracování plánů řízení povodňových rizik by nemělo být znemožněno díky vyhýbavému postoji některého členského státu;

2.8      navrhuje, aby při vývoji a doladění opatření protipovodňové ochrany byly použity pracovní metody a zásady rámcové směrnice pro vodní politiku, aniž by bylo nutno usilovat o změnu směrnice;

2.9      domnívá se, že z dlouhodobého hlediska by měl být akční program protipovodňové ochrany sladěn se všemi opatřeními, které jsou výsledkem rámcové směrnice pro vodní politiku;

2.10      zastává pozitivní postoj k akčnímu programu protipovodňové ochrany s krátkodobými a dlouhodobými cíli. Z krátkodobého hlediska je naprosto nezbytné, aby se pokračovalo v současných iniciativách, zvláště iniciativách zaměřených na realizaci strukturálních opatření. Regionální a místní orgány by měly vyvinout veškeré úsilí k realizaci konkrétních činností v oblasti protipovodňové ochrany v očekávání akčního programu;

 

2.11      zastává názor, že úspěch akčního programu protipovodňové ochrany úzce souvisí s dostatečným financováním. Tento názor se odráží v navrhovaných finančních perspektivách pro období 2007-2013 a v návrzích na Fond pro regionální rozvoj, Sociální fond EU a Kohezní fond EU;

2.12      důrazně podporuje metodu, kterou Komise navrhuje ke stanovení, rozšíření a podpoře osvědčené praxe. K tomu účelu je kromě členských států nutné zapojit i regionální a místní orgány a všechny subjekty, které mohou být v různých územích zainteresované.

V Bruselu dne 23. února 2005

Předseda

Výboru regionů

Generální tajemník

Výboru regionů

Peter STRAUB

Gerhard STAHL

_____________

   

1  Úř. věst. C 180, 11.6.1998, s.38


2   Úř. věst. C 357 14.12.2001, s.44


3  Úř. věst. C 66, 19.3.2003, s.26


4  Úř. věst. C 256, 24.10.2003, s.74


- -