FI

– Rue Belliard 101, B–1040 BRYSSEL, puh. +32 (0)2 282 2211, faksi +32 (0)2 282 2325 –

Internet http://www.cor.eu.int

EUROOPAN UNIONI

Alueiden komitea

 

DEVE-034

Bryssel 16. maaliskuuta 2005

Alueiden komitean  
LAUSUNTO 
aiheesta 
Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle

Tulviin liittyvä riskienhallinta

Tulvien ehkäisy, torjunta ja lieventäminen 
KOM (2004) 472 lopullinen

_____________

 

ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle aiheesta "Tulviin liittyvä riskienhallinta – Tulvien ehkäisy, torjunta ja lieventäminen" KOM(2004) 472 lopullinen,

 

ottaa huomioon Euroopan komission 12. heinäkuuta 2004 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 265 artiklan ensimmäisen kohdan nojalla tekemän päätöksen pyytää aiheesta alueiden komitean lausunto,

 

ottaa huomioon puheenjohtajansa 26. toukokuuta 2004 tekemän päätöksen antaa "kestävä kehitys" -valiokunnan tehtäväksi laatia aiheesta lausunto,

 

ottaa huomioon neuvoston 14. lokakuuta 2004 hyväksymät päätelmät tulviin liittyvästä riskienhallinnasta,

 

ottaa huomioon lausuntonsa aiheesta "Ehdotus neuvoston direktiiviksi vesipolitiikkaan liittyvien yhteisön toimien kehyksestä" KOM(1997) 49 lopullinen, CdR 171/97 fin1,

 

ottaa huomioon lausuntonsa aiheista "Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: 'Kuudes ympäristöä koskeva Euroopan yhteisön toimintaohjelma – Ympäristö 2010: Tulevaisuutemme valinta' – Kuudes ympäristöä koskeva toimintaohjelma" ja "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös ympäristöä koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta (2001–2010)" KOM(2001) 31 lopullinen, CdR 36/2001 fin2,

 

ottaa huomioon päätöslauselmansa Eurooppaa äskettäin koetelleista tulvista ja Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta, CdR 294/2002 fin3,

 

ottaa huomioon oma-aloitteisen lausuntonsa aiheesta "Luonnonkatastrofien hallinta ja niiden seuraukset: mitkä ovat Euroopan unionin rakennepolitiikan tehtävät?", CdR 104/2003 fin4,

 

ottaa huomioon lausuntonsa komission ehdotukseen aiheesta "Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eurooppalaisesta rajaseutuyhteistyöyhtymästä (ERY)" KOM(2004) 496 lopullinen, CdR 62/2004 fin,

 

ottaa huomioon lausuntonsa aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille – Yhteisen tulevaisuuden rakentaminen – Politiikan haasteet ja rahoitusmahdollisuudet laajentuneessa unionissa 2007–2013" KOM(2004) 101 lopullinen, CdR 162/2004 fin,

 

ottaa huomioon "kestävä kehitys" -valiokunnan joulukuun 9. päivänä 2004 hyväksymän lausuntoluonnoksen (CdR 299/2004 rev. 1), jonka esittelijä oli Henk Aalderink, Gelderlandin lääninvaltuutettu (NL/ALDE),

 

sekä katsoo, että

1) Tulviin liittyvä riskienhallinta on tärkeä aihe Euroopan alueille ja kunnille. Monien alue- ja paikallisviranomaisten on käsiteltävä joko jokien tai meren aiheuttamia tulvariskejä kansalaisten elämänlaadun suojelemiseksi ja säilyttämiseksi.

2) Tulvien luonne vaihtelee alueellisten erityispiirteiden mukaan. Tulvien todennäköisyyden ja vaikutusten vähentämiseksi tarvitaan erilaisia toimia. Näin ollen tulviin liittyvässä riskinhallinnassa tarvitaan alueellista lähestymistapaa.

3) Joet ja meret eivät kunnioita rajoja. Tämän vuoksi on pyrittävä rannikkoalueiden ja jokien koko vesistöalueen asukkaiden ja viranomaisten väliseen rajatylittävään yhteistyöhön. On tärkeää luoda yhteisvastuullisuutta niiden kansalaisten, joita tulvat eivät suoraan uhkaa, sekä tulvien uhkaamilla rannikoilla tai jokivarsilla asuvien kansalaisten välille.

hyväksyi 23.–24. helmikuuta 2005 pitämässään 58. täysistunnossa (helmikuun 23. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon.

*

*          *

Alueiden komitean näkemykset

Alueiden komitea

1.1 on tyytyväinen komission tiedonantoon kokonaisuudessaan ja erityisesti koordinoituun tulvantorjunnan toimintaohjelmaan sekä painottaa, että meret ja joet ovat dynaamisia järjestelmiä, joita ei voida hallita yksinkertaisilla tai alakohtaisilla toimilla.

1.2 ymmärtää, että yhdellä alueella toteutetut turvantorjuntatoimet saattavat aiheuttaa tulvia joen ylä- tai alajuoksulla sijaitsevilla alueilla. Näin ollen on tärkeää, että toimien vaikutukset otetaan huomioon koko vesistöalueella. Tällaisen lähestymistavan ei kuitenkaan tulisi johtaa ennalta määriteltyihin malleihin, standardisuunnitelmiin tai lisäbyrokratiaan, sillä alue- ja paikallisviranomaisia yhdistää erilaisuus eikä yhdenmukaisuus.

1.3 on tietoinen siitä, että toimenpiteiden vaikutuksen selvittäminen koko vesistöalueella edellyttää tiettyä perusindikaattorien vähimmäismäärää. Indikaattorien ansiosta toimia voidaan hienosäätää ja koordinoida kansainvälisellä, kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Joustavuuden varmistamiseksi perusindikaattorien määrää tulisi voida vaihdella olosuhteiden mukaisesti.

1.4 korostaa, että kansalaisille tulisi tiedottaa ehkäisemistoimien merkityksestä silloinkin, kun välitöntä uhkaa ei ole. Kansalaisten sitoutuminen on hyvin tärkeää, sillä he ovat solidaarisuusperiaatteen tosiasiallisia toteuttajia. Tämä on erityisen merkittävää, kun ajatellaan kansalaisia etenkin sellaisilla jokien vesistöalueilla, joilla ei ole akuuttia tai mahdollista tulvavaaraa mutta joilla saattaa muodostua valumia.

1.5 arvostaa neuvoston 14. lokakuuta 2004 tekemää päätöstä, jonka mukaan tulvantorjunnan toimintaohjelmaa tulisi valmistella EU:n vesiasioista vastaavien johtajien säännöllisissä kokouksissa yhteistyössä muiden sidosryhmien ja asianomaisten osapuolten kanssa, ja korostaa, että Euroopan alue- ja paikallisviranomaisten tulisi osallistua toimintaohjelman valmisteluun.

1.6 kannustaa alue- ja paikallisviranomaisia laatimaan ennen vuotta 2007 suunnitelmia, joiden yhteydessä voidaan käyttää EU:n uusia rahoitusmahdollisuuksia, ja toivoo voivansa antaa niille tässä yhteydessä aktiivisesti virikkeitä. Samalla on otettava huomioon, että EU:n rahoitustuen hyödyntäminen edellyttää myös jäsenvaltion, alueen tai kunnan osarahoitusta.

Alueiden komitean suositukset

Alueiden komitea

2.1 katsoo, että tulvauhka on yhteinen ongelma ja että sitä tulisi käsitellä koko vesistöalueen tasolla. Päätavoitteena tulisi luoda yhteisvastuuta ja solidaarisuutta vesistöalueella, jotta koko alue otettaisiin huomioon, kun vesistöalueen yhdessä osassa etsitään tehokkaita toimia tulvauhan torjumiseksi.

2.2 katsoo, että on tärkeää valveuttaa kaikki sidosryhmät vesistöalueella ja etenkin jokien yläjuoksun alueilla, jotka ovat vähemmässä määrin tai eivät lainkaan alttiita tulville mutta joilla sijaitsevat toimijat vaikuttavat maankäytöllään valumien muodostumiseen, ja suosittaa, että kaikki vesistöalueen alue- ja paikallisviranomaiset velvoitettaisiin osallistumaan aktiivisesti ehkäisemistoimien suunnitteluun.

2.3 kannattaa vesistöaluetta koskevassa lähestymistavassa integroitua työskentelymenetelmää, jossa ei ole alakohtaisia poikkeuksia. Kyseistä menetelmää on noudatettava myös komitean kannattamaa solidaarisuusperiaatetta sovellettaessa.

2.4 uskoo, että pelastuspalvelualalla toimivalla Euroopan komission seuranta- ja tiedotuskeskuksella voisi olla merkittävä rooli sen lisäksi, että se levittää tietoa jäsenvaltioiden, alueiden ja kuntien viranomaisille, ja suosittaa, että keskus ryhtyisi toimiin, joilla pyritään lisäämään tietoisuutta sidosryhmien – sekä suuren yleisön että elinkeinoelämän – keskuudessa. Laajan solidaarisuuden edistämiseksi vesistöalueilla komitea suosittaa, että keskus laatii tulvakumppanuusaloitteita.

2.5 uskoo, että vain laaja-alaisella integroidulla lähestymistavalla, johon sisältyy useita politiikan aloja, voidaan saada aikaan toivotut vaikutukset pitkällä aikavälillä, ja ehdottaa näin ollen, että tulvantorjunnan toimintaohjelmassa käsitellään aktiivisesti maankäyttöpolitiikan monialaista aihepiiriä.

2.6 painottaa solidaarisuusperiaatteen soveltamisen merkitystä kolmivaiheisessa strategiassa, johon sisältyy veden sitominen, varastointi ja juoksutus. Asianmukainen maankäyttö ja vesihallinto saattaa vähentää suurten ja etenkin pienempien jokien tulvia. Esimerkkinä mainittakoon maaperän kyky sitoa vettä sekä pienten vesistöjen ja vesistöalueiden käyttö sadevesivarastoina, mikä saattaa vähentää suurten vesimäärien valumista jokiin.

2.7 kehottaa komissiota laatimaan toimintaohjelmassa kaikkia asianomaisia yhteistyön hallintotasoja varten toimia, joilla voidaan vähentää tulvien vaikutusta tai todennäköisyyttä. Yhdenkään jäsenvaltion ei tulisi pidättyvällä asenteella estää tulvariskin hallintasuunnitelmien kehittämistä.

2.8 esittää, että tulvantorjuntatoimia suunniteltaessa ja viimeisteltäessä tulisi hyödyntää vesipuitedirektiivissä esitettyjä työskentelymenetelmiä ja periaatteita ilman, että direktiiviä kuitenkaan pyrittäisiin muuttamaan.

2.9 uskoo, että tulvantorjunnan toimintaohjelma tulisi pitkällä aikavälillä mukauttaa kaikkiin vesipuitedirektiivillä aikaansaatuihin toimenpiteisiin.

2.10 suhtautuu myönteisesti tulvantorjunnan toimintaohjelmaan sekä sen pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteisiin. Lyhyellä aikavälillä on ehdottomasti jatkettava nykyisiä ja etenkin rakenteellisten toimien toteuttamiseen tähtääviä aloitteita. Alue- ja paikallisviranomaisten on pyrittävä kaikin tavoin toteuttamaan konkreettisia toimia tulvien ehkäisemiseksi jo ennen toimintaohjelmaa.

2.11 katsoo, että tulvantorjunnan toimintaohjelman onnistuminen riippuu oleellisesti riittävästä rahoituksesta. Tämä ajatus näkyy ehdotetuissa rahoitusnäkymissä ajanjaksoksi 2007–2013 sekä EU:n aluekehitysrahastoa, sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevissa ehdotuksissa.

2.12 kannattaa painokkaasti komission ehdottamaa menettelytapaa hyvien käytänteiden tunnistamiseksi, levittämiseksi ja edistämiseksi. Tähän tulisi saada mukaan jäsenvaltioiden lisäksi alue- ja paikallisviranomaiset sekä hyödylliseen panokseen kykenevät eri alueiden toimijat.

Bryssel 23. helmikuuta 2005

Alueiden komitean

puheenjohtaja 
 
 
 

Alueiden komitean

pääsihteeri 
 
 
 

Peter Straub

Gerhard Stahl

_____________

1  EYVL C 180, 11.6.1998, s. 38.


2  EYVL C 357, 14.12.2001, s. 44.


3  EUVL C 66, 19.3.2003, s. 26.


4  EUVL C 256, 24.10.2003, s. 74.


- -