EDUC-002

Alueiden komitean

15. toukokuuta 2002 antama

LAUSUNTO

aiheesta

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuodesta 2004

KOM(2001) 584 lopullinen – 2001/0244 COD

 

Alueiden komitea, joka

OTTAA HUOMIOON "kulttuuri ja koulutus" -valiokunnan 22. maaliskuuta 2002 hyväksymän lausuntoluonnoksen (CdR 388/2001 rev. 2), jonka esittelijöinä olivat Udo Mientus, Niedersachsenin maapäivien Eurooppa- ja liittovaltioasiain valiokunnan puheenjohtaja (D, PSE) ja Susie Kemp, West Berkshiren kreivikunnanvaltuutettu, oppositiojohtaja (UK, PPE),

*

*          *

Alueiden komitean yleiset huomiot tiedonannosta

1.1 Alueiden komitea tukee Euroopan komission aloitetta julistaa vuosi 2004 Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuodeksi (jäljempänä "teemavuosi"), kunhan läheisyysperiaatetta noudatetaan asianmukaisesti. Vuosi 2004 tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden keskittää huomio liikunnan kasvatukselliseen ja sosiaaliseen ulottuvuuteen, kun tärkeimmät tiedotusvälineet Euroopassa keskittyvät urheiluun olympiakisojen ja jalkapallon vuoden 2004 Euroopan mestaruuskisojen vuoksi.

1.2 Alueiden komitean näkemyksen mukaan paikallis- ja alueviranomaisten osallistuminen teemavuoden toimintaan on hankkeen onnistumisen keskeinen edellytys. Paikallis- ja alueviranomaisille tulee kansalaisia lähellä olevina eliminä taata läheisyysperiaatteen mukaisesti niille kuuluva asema.

1.3 AK uskoo, että paikallis- ja alueviranomaisten tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntämällä Euroopan komissio maksimoi teemavuoden vaikutukset, saa tehokkaasti liikkeelle kaikki asianomaiset toimijat (tässä tapauksessa oppilaitokset ja urheiluorganisaatiot) sekä saa kaikkiin ikäryhmiin kuuluvia, erityisesti nuoria, mukaan teemavuoden toimintaan.

1.4 Paikallis- ja alueviranomaiset ovat ratkaisevassa asemassa haluttaessa varmistaa, että mahdollisimman monella on mahdollisuus osallistua yhteisön toimiin, kun keskitetään huomiota erityisesti muita heikommassa asemassa oleviin ryhmiin. Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuosi pohjautuu vuonna 2003 järjestettävään vammaisten teemavuoteen ja mahdollistaa vammaisten hyväksi tähdätyn kasvatus- ja liikuntapolitiikan edistämisen koko Euroopan unionissa olympiavuoden aikana. Tässä lausuntoluonnoksessa käsitellään tarkemmin kahta aihetta: komission teemavuodelle asettamia tavoitteita sekä sellaisten hankkeiden ja toimien toteuttamista, jossa paikallis- ja alueviranomaisten tulisi olla tiiviisti mukana.

2 Teemavuoden tavoitteet

2.1 Alueiden komitean näkemyksen mukaan teemavuosi 2004 tarjoaa erinomaisen tilaisuuden juhlistaa liikunnan ainutlaatuista arvoa eurooppalaisessa yhteiskunnassa. Tämän erityisen vuoden avulla tulisi täydentää keskittymistä vain huippu-urheiluun sekä sen kilpailuhenkisyyteen ja kaupallisuuteen laajentamalla näkökulmaa kaikkeen Euroopan kansalaisia yhdistävään liikuntaan.

2.2 Alueiden komitea on erityisen tyytyväinen vapaa-aikaansa muiden kanssa jakavien yksityishenkilöiden ja vapaaehtoisten roolin painottamiseen. Tällä on erityinen merkitys alueilla, joiden sosiaalinen tilanne on vaikea ja joilla urheiluseurat eivät kenties saa riittävästi vapaaehtoista tukea toisin kuin vauraammissa yhteisöissä. Koska liikunnan avulla voidaan edistää kasvatusta ja elinikäistä oppimista sekä johtamis-, kansalais- ja ryhmätyötaitoja, alueiden komitea toivoo, että teemavuonna keskitytään parantamaan sosiaalisesta ahdingosta kärsivien yhteisöjen asukkaiden osallistumismahdollisuuksia mahdollisimman innovatiivisiin keinoin. Tällä tavoin korostetaan sosiaalisen osallisuuden edistämistä, joka on teemavuoden keskeinen periaate. Liikunta edistää eri rotujen edustajien integrointia ja reilun pelin hengen sisäistämistä sekä parantaa terveyttä ja hyvinvointia alue- ja paikallisviranomaisten palvelemissa yhteisöissä.

2.3 AK on täysin tietoinen liikunnan panoksesta kasvatuksellisiin perustaitoihin, mutta kehottaa Euroopan komissiota laajentamaan tavoitteitaan kattamaan kaikki ikäryhmät, sillä elinikäinen oppiminen on yhä yleisemmin hyväksytty tavoite. Liikunta lisää merkittävästi kaikkiin ikäryhmiin kuuluvien avarakatseisuutta, yhteiskuntaan integroitumista ja hyvinvointia.

2.4 AK on komission kanssa yhtä mieltä siitä, että liikuntakasvatuksen teemavuosi 2004 tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden täsmentää ja selkiyttää mahdollisuuksia lisätä yhteistoimintaa urheilun ja kouluopetuksen välillä. AK toivoo Euroopan komission määrittelevän yhteisön nykyisten koulutus- ja nuoriso-ohjelmien painopistealat siten, että ohjelmat täydentävät käytettävissä olevia teemavuoden rajallisia resursseja. AK on vakuuttunut siitä, että mm. Socrates, Leonardo da Vinci ja Youth for Europe -ohjelmien resurssien hyödyntäminen on välttämätöntä, jotta teemavuosi onnistuu eikä jää pelkästään symbolisten toimien toteuttamiseksi. Nuoret tulisi ottaa selkeästi huomioon ja ohjelmilla tulisi tukea erityisesti nuorten sekä koulujen liikunnanopettajien liikkuvuutta ja siten kannustaa kansainvälisten kilpailujen järjestämiseen ja edistää hyvien käytänteiden vaihtoa koululiikunnan roolista ja järjestämisestä. Teemavuoden aikana tulisi myös entistä voimakkaammin edistää paikallisten urheiluseurojen ja koulujen välisiä kumppanuuksia yhteisöissä, silloin kun niiden avulla rohkaistaan nuoria harrastamaan liikuntaa kouluajan ulkopuolella. On myös tunnustettava, että urheilulla on merkittävä rooli kommunikaatiovälineenä.

2.5 Jotta nuoria voitaisiin lähestyä tehokkaasti, teemavuonna olisi kiinnitettävä huomiota kaikkiin urheilulajeihin eikä ainoastaan niihin valtalajeihin, joista tiedotusvälineet ja televisio ovat erittäin kiinnostuneita. Alue- ja paikallisviranomaiset ovat halukkaita edistämään kaikenlaista kasvatuksen, nuorten taitojen kehittämisen ja sosiaalisen osallisuuden kannalta tärkeää liikuntaa (eli pienimuotoisia urheilulajeja).

2.6 Urheilua koskevan Nizzan julkilausuman hengessä AK toivoo, että liikunta otetaan huomioon yhteisöpolitiikan eri aloilla. AK panee merkille, että komissio on teemavuoden oikeusperustasta huolimatta antanut erityistä painoarvoa rakennerahastojen roolille, työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta edistäville yhteisön strategioille sekä muille yhteisön ohjelmille kuten kumppanuusohjelmille (twinning).

2.7  AK:n mielestä paikallis- ja alueviranomaisten tulisi teemavuoden aikana olla kiinteästi mukana kaikissa Euroopan komission rahoittamissa selvityksissä parhaiden toimintatapojen löytämiseksi pyrittäessä edistämään muita heikommassa asemassa olevien sopeutumista yhteiskuntaan liikuntakasvatuksen avulla. Teemavuosi tarjoaa verrattoman tilaisuuden esitellä onnistuneita toimia, joilla on jäsenvaltioissa tehdyn työn pohjalta edistetty muita heikommassa asemassa olevien ryhmien sopeutumista yhteiskuntaan.

2.8 AK toivoo, että teemavuosi 2004 osoittaa selkeästi liikuntaan suunnattujen pitkän aikavälin investointien taloudellisen arvon. AK on vakuuttunut siitä, että Euroopan komissio voi esittää selkeät taloudelliset perusteet urheilumahdollisuuksiin suunnatuille investoinneille paikallis- ja aluetasolla. Pidemmällä aikavälillä tällaiset investoinnit auttavat valtioita vähentämään väestön ikääntymisestä ja liikunnan vähäisyydestä aiheutuvia sosiaali- ja terveydenhoitokuluja.

2.9 AK:n näkemyksen mukaan on selvästi paikallis- ja alueviranomaisten edun mukaista suojella kouluissa ja osaamiskeskuksissa nuoria kilpailupaineilta, kaupallisuudelta ja huumausaineiden väärinkäytöltä kaikkialla Euroopan unionissa. EU:n alue- ja paikallisviranomaisilla on jo nyt keskeinen rooli huumevalistuksessa, ja niiden on varmistettava, etteivät etenkään nuoret sorru painostuksen alla dopingin käyttöön liikuntaharrastuksissaan.

3 Käytännön toimet

3.1 AK on tyytyväinen komission ehdotukseen ja odottaa, että AK:hon sekä paikallis- ja alueviranomaisiin ollaan tiiviissä yhteydessä teemavuoden hallinnointijärjestelyjen ja käytännön toteutuksen osalta valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Tämän vuoksi AK toivoo edustusta ehdotettuun yhteisön tason työryhmään.

3.2 AK on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että yhteistyö on teemavuoden onnistumisen salaisuus. Euroopan unionin tulisi kannustaa jäsenvaltioita varmistamaan, että teemavuoden toteuttamista varten luodaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisia järjestelyjä, jotta alue- ja paikallisviranomaiset olisivat mahdollisimman kattavasti mukana ja urheiluseurat, foorumit ja vapaaehtoissektori pääsisivät näin osallistumaan toimintaan. AK uskoo teemavuoden tarjoavan tilaisuuden laajaan kokemustenvaihtoon liikunnan ja kasvatuksen alalla. Komitea toivoo, että Euroopan komissio teemavuoden aikana kerää, kirjaa ja julkaisee esimerkkejä alue- ja paikallistason parhaista käytänteistä.

3.3 Euroopan komission tulisi AK:n näkemyksen mukaan painottaa nykyistä enemmän kaikkien alueellisten ja paikallisten toimijoiden liikkeellepanon merkitystä teemavuoden toimeenpanossa. Useat paikallis- ja alueviranomaiset ovat urheilufoorumien osallistujia tai järjestäjiä. Urheilufoorumit voivat antaa omilla alueillaan erityisen panoksen teemavuoden onnistumiseen.

3.4 AK kehottaa Euroopan komissiota lisäämään suunnitteilla olevien valtakunnallisten foorumien osallistujien joukkoon myös paikallis- ja alueviranomaiset, joko valtakunnallisten järjestöjen muodossa tai muuten.

3.5 AK kehottaa Euroopan komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikki teemavuoden aikana rahoitettavat toimet ovat kaikille avoimia ja saavuttavat kaikki yhteiskuntaryhmät ja varsinkin nuoret sekä muita heikommassa asemassa olevat ryhmät ja vammaiset.

Bryssel 15. toukokuuta 2002

Alueiden komitean

puheenjohtaja

Albert Bore

Alueiden komitean

pääsihteeri

Vincenzo Falcone

1  EYVL C 374, 23.12.1999, s. 56.


2  EYVL C 64, 27.2.1998, s. 81.


3  EYVL C 337, 11.11.1996, s. 60.


4  EYVL C 357, 14.12.2001, s. 36.


5  EYVL C 317, 6.11.2000, s. 63.


- -


CdR 388/2001 fin (en®fi)PAS,SG,MS/IJ,EU,LV/ah,ev,mn,mm